.Статистика- сукупність числових показників що характеризують суспільні явища і процеси чисельність насел

Работа добавлена: 2018-07-04


1.Статистика- сукупність числових показників, що характеризують суспільні явища і процеси (чисельність населення країни, кількість виробленої продукції, обсяг товарообігу, кількість зареєстрованих злочинів та ін

Розглядаючи суспільні явища як масові і спираючись на облік усієї сукупності фактів, що відносяться до цих явищ, статистика за допомогою чисел показує ступінь їх розвитку, напрям і швидкість змін, тісноту взаємозв'язків і взаємозалежностей. Все це дає підставу твердити, що статистика — один із засобів пізнання суспільного життя.

Статистика — багатогалузева наука, яка складається з окремих розділів або галузей, які, будучи самостійними її частинами, тісно пов'язані між собою. До цього часу виділились чотири складові частини статистики:

1) загальна теорія статистики, де розглядаються категорії статистичної науки, а також спільні для будь-яких масових явищ методи і засоби аналізу;

2) економічна статистика, яка вивчає явища і процеси, що мають місце в економіці, розробляє систему економічних показників і методи вивчення народного господарства країни чи регіону як єдиного цілого;

3) галузеві статистики (промисловості, капітального будівництва, сільського господарства, транспорту, соціальної інфраструктури та iн.), які розробляють зміст і методи обчислення показників, що відображують особливості кожної окремої галузі;

4) соціальна статистика, предметом якої с вивчення соціальних умов і характеру праці, рівня життя, прибутків, споживання матеріальних благ і послуг населенням.

2.Зміст статистики, як теоретичної дисципліни, визначається предметом дослідження.

Статистика вивчає кількісну сторону масових суспільних явищ у нерозривному зв’язку з їхньою якісною стороною, досліджує числове вираження закономірностей суспільного розвитку в конкретних умовах місця і часу.

Потребує пояснення визначення предмета статистики.

Кількісна сторона характеризує розміри, обсяги, кількісні співвідношення, темпи розвитку, поширення, повторюваність у часі й у просторі об’єктивно існуючих явищ і процесів. Це одна із головних ознак предмета статистики.

Статистика вивчає масові суспільні явища і процеси, тому що статистичні закономірності виявляються тільки при вивченні великого числа одиниць сукупності (закон великих чисел), тобто статистична сукупність має бути репрезентативною.

3. Статистична методологія — це комплекс спеціальних, властивих лише статистиці методів і засобів дослідження. Вона ґрунтується на загально філософських (діалектична логіка) і загальнонаукових (порівняння, аналіз, синтез) принципах.

Особливості статистичної методології пов'язані:

по-перше, з точним вимірюванням і кількісним описуванням масових суспільних явищ;

по-друге, з аналізом диференціації їх;

по-третє, з використанням узагальнюючих показників для характеристики об'єктивних статистичних закономірностей.

Передумовою використання статистичних методів у конкретному дослідженні має бути визначення суті явища, що вивчається, його властивостей і якісної своєрідності. Теоретичний аналіз дає всебічну уяву щодо природи і логіки предмета пізнання, що є об'єктивного ослоною методологічних рішень.

Будь-яке статистичне дослідження послідовно проходить чотири етапи.

Перший етан — збір первинного статистичного матеріалу шляхом реєстрації фактів чи опитування респондентів.

На другому етані зібрані дані підлягають систематизації і групуванню.

На третьому — хід характеристики окремих елементів переходять до узагальнюючих показників у формі відносних чи середніх величин.

Четвертий передбачає аналіз варіації, динаміки, взаємозалежностей.

За результатами аналізу висновки можуть бути описані в тексті, подані у   формі таблиць і графіків.

4У процесі статистичного спостереження формується необхідна статистична інформація, яка потім піддається систематизації, зведенню, обробці, аналізу і узагальненню.

5. У статистичний практиці застосовують дві організаційніформиСпеціально організовані статистичні спостереження організовуються у тому випадку коли відсутня стабільна статистична звітність.ВидиПоточне спостереження полягає в безперервній реєстрації фактів (інформації) по мірі їх виникнення. Періодичне спостереження проводиться регулярно, здебільшого через рівні проміжки часу: перепис населення – через 10 років, перепис обладнання – через 2 роки і т.ін.

Існує триспособив) опитування – це спостереження, при якому відомості фіксуються зі слів опитуваного.

6.Помилкипомилки випадкові, які допущені внаслідок дії випадкових причин, що спричиняють спотворення (зміну) даних в той чи інший бік.Названі вище помилки можуть бути виявлені і ні. Статистичні органи постійно займаються питаннями контролю за правильністю і відповідністю даних спостереження дійсним даним. З цією метою відповідальні працівники органів статистики застосовують на практиці слідуючи формиконтролюарифметичний контроль, який проводиться шляхом перевірки узагальнюючих показників і в погоджені тих показників, які випливають один з одного.

7. Суть статистичного зведення полягає в тому, що матеріали спостереження

класифікують та агрегують. Елементи сукупності за певними ознаками

об’єднують у групи, класи, типи, а інформацію про них агрегують як у

межах груп, так і в цілому по сукупності. Основне завдання зведення —

виявити типові риси та закономірності масових явищ чи процесів.

Зведення є основою подальшого аналізу статистичної інформації. За

зведеними даними обчислюють узагальнюючі показники, виконують

порівняльний аналіз, а також аналіз причин групових відмінностей,

вивчають взаємозв’язки між ознаками.

Складові статистичного зведення такі:

1) розробка програми систематизації та групування даних;

2) обґрунтування системи показників для характеристики груп і сукупності

в цілому;

3) проектування макетів таблиць, в яких подаються результати зведення;

4) визначення технологічних схем обробки інформації, програмного

забезпечення;

5) підготовка даних до обробки на комп’ютері, формування автоматизованих

банків даних;

6) безпосереднє зведення, узагальнення, розрахунок показників.

Стат. группировка – это распредел-е единиц совок-ти на группы по к-л существенным признакам. Признак, по к-му производится группировка наз-ся группировочным (групп-ка предпр-ий по формам собств-ти).

Виды группировок: 1.выделение соц-эк. типов – типологическая (групп-ка предпр. по формам собств-ти, по эк. назначению продукта); 2.хар-ка структуры – вид структурный; 3.анализ взаимосвязи пок-лей – вид аналитический.

Аналит. группировка – это групп-ка ед-ц совок-ти по признаку-фактору и хар-ка групп средн. величиной результ. пок-ля. Признак-фактор – это фактор, от к-го зависит 2ой фактор, а результативный – это зависимый фактор. По числу группировочных признаков групп-ки бывают простые и комбинированные. Простые – групп-ки, в к-ых группы образованы по одному признаку. Комбинационной наз-ся групп-ка, в к-ой группы взяты по одному признаку, распредел. на подгруппы по другому.

8. Ряд распределения.— это ряд чисел, в к-ый представл. собой распред-е единиц совок-ти по 1-му элементу. Его элементами явл-ся все варианты и частоты (частость). Варианты – это отдельн. значения группировочного признака. Частоты – это числа, показывающие ск-ко раз встречаются те или иные варианты. Если число единиц совок-ти выражено в % к итогу – называют их не частоты, а частости. Виды рядов распредел-я: атрибутивный и вариационный. Атриб-ным наз-ся ряд распр-я, построенный по атриб. признаку (выраж. словесно).   Если в основе ряда распред-я лежит кол-венный признак,то получаем вариационный ряд. В завис-ти от признака вариац. ряд м.б. дискретным или непрерывным.

Вариационные ряды могут быть дискретными или интервальными.

Дискретный ряд распределения — это ряд, в котором варианты выражены целым числом.

Примером может служить распределение рабочих по тарифным разрядам:

Тарифный разряд

Число рабочих, чел.

1-й

10

2-й

20

3-й

40

4-й

60

5-й

50

6-й

20

200

Интервальный ряд распределения — это ряд, в котором значения признака заданы в виде интервала. Например, распределение рабочих по разрядам можно представить в виде интервального ряда.

Тарифный разряд

Число рабочих, чел.

1-2-й

30

3-4-й

100

5-6-й

70

200

Статистические ряды распределения позволяют систематизировать и обобщать статистический материал. Однако они не дают всесторонней характеристики выделенных групп. Чтобы решить ряд конкретных задач, выявить особенности в развитии явления, обнаружить тенденции, установить зависимости, необходимо произвести группировку статистических данных.

9. Статистические таблицы - это наиболее рациональная форма представления результатов статистической сводки и группировки.

Значение статистических таблиц состоит в том, что они позволяют охватить материалы статистической сводки в целом. Статистическая таблица, по существу, является системой мыслей об исследуемом объекте, излагаемых цифрами на основе определенного порядка в расположении систематизированной информации.

В экономической и управленческой работе, связанной с коммерческой деятельностью, статистические таблицы применяются очень часто. Поэтому необходимо научиться правильно их составлять и анализировать.

По внешнему виду статистическая таблица представляет собой ряд пересекающихся горизонтальных и вертикальных линий, образующих по горизонтали строки, а по вертикали - графы (столбцы, колонки), которые в совокупности составляют как бы скелет таблицы.

Таблица, состоящая из строк и граф, которые еще не заполнены цифрами, называетсямакетом таблицы. Каждая статистическая таблица имеет подлежащее и сказуемое.

Подлежащее таблицы. - это объект нашего изучения (название района, города, предприятия).

Сказуемое. - это система показателей, которыми характеризуется объект изучения, т.е. подлежащее таблицы.

В зависимости от построения подлежащего, таблицы делятся на три вида: простые, групповые и комбинационные.

В простой таблице подлежащее содержит перечень к-л. объектов, тер-рий или периодов времени. В соотв-ии с этим прост. табл. м.б. перечневые, тер-риальные, хронологические. В групповой таблице подлежащее сод-т группировку по одному признаку (табл.2 и 4). В комбинац. таблицах в подлежащем приводятся группы единиц, образованных по одному признаку с последующим подразделением групп на подгруппы по др. признаку

10. Абсол. стат. вел-ны (АВ) и  их виды и ед-цы измерения.

Результаты стат. наблюдения представл. прежде всего в виде абсол. чисел. АО выраж. либо общее число единиц совок-ти (число предр-тий, рабочих), либо объем признака у этих единиц (выпуск прод-ции, кол-во станков, уровень зар. платы). Абсол. вел-ны бывают индивидуальные и суммарные. Индивид. выражают объем признака у отдельных единиц (зар.плата 1 рабочего, надой 1 коровы).  Суммарные выраж. итоговое значение признака по определ. части совок-ти, т.е. получаются путем суммир-я индивидуальных (фонд з/п всех рабочих, общий надой молока).АВ – именованные числа, т.е. кажд. абсол. вел-на имеет свои единицы измерения. Виды измер-я АВ: 1)натур-ные; 2)трудовые; 3)стоимостные. К натур. ед-цам измер-я относят: меры длины, веса, площади; штуки (пр-во телевизоров), события, случаи; комбинированные – их получают путем перемножения или деления к-л. 2х величин (кВт/ч, т/км, км/ч). Среди натур. единиц измерения выделяют условно-натуральные.Их применяют в тех случаях, когда в неск. видах прод-ции есть ч-л. общее, но существуют и различия и суммировать эти вел-ны непоср-но нельзя(различные виды топлива). Для получения суммы этих вел-н различные виды прод-ции пересч-вают в условно-натуральные с пом. коэф-та пересчета. Трудовые единицы измер-я исп-ся для измерения затрат труда на произв-во прод-ции и для изучения исп-я труд. рес-сов (чел-час, чел-дни, кол-во рабочих). Стоим-ные единицы измерения дают возможн-ть обобщить и сравнить разноименные показ-ли (грн., руб., долл.). АВ не дают возм-ти изучить структуру явления, соотнош-е его отдельн. частей. Эти и др. задачи реш-ся с помощью построения относит. величин.

11.Относит. вел-ны.Формы их выражения.ОВПЗ,ОВД,ОВВП.как рассчитываются и взаимосвязь между ними.

ОВ – это числ-ая мера соотношения 2х др. величин. В общем виде относит. вел-ну можно записать:

ОВ = сравниваемая вел-на / базисная вел-на (база сравнения).

Формы выражения ОВ:

1.коэф-т: ОВ предст-ся в форме коэф-та, если база сравнения приним-ся за единицу (в 2000 г. валов. Сбор зерна в Од.обл. превысил валов. сбор зерна в Киевск. обл. в 1,105 раза );

2.процент: ОВ предст-ся в форме %, если база сравнения прин-ся за 100 % (Вал. сбор зерна в Киевск.обл. составил 90,5 % Од.обл.);

3.промилле: ОВ выражен в форме промилле, если база сравнения принята за 1000 (В 2000 г. на кажд. 1000 чел-к среднего населения Укр зарегистрир-но 5,5 браков и 4 развода).

1.ОВД(динамики или темп роста фактич.) хар-ет изменение уровня явления во времени.  ОВД = Тр = У1 / У0  =отчетный ур-нь / базисный ур-нь.

2. ОВПЗ(планового задания или темп роста плановый) = Трп = Уп / У0 = планов. ур-нь отчетн. периода / баз-ный уровень.

3.ОВВП(выполнения плана) = СВП(степень выполнения плана) = У1 / Уп = отчетный уровень / плановый уровень.

ОВД=ОВВП*ОВПЗ

12. ОВС(структуры) характеризует доли или удельные веса отдельн. частей совок-ти  во всей совок-ти. ОВС = часть / целое. ОВС обычно представл-ся в форме %.

5.ОВК(координации) хар-ет соотнош-е отдельн. частей совок-ти к одной из них, принятой за базу сравнения.

ОВК = часть совок-ти / др. часть совок-ти.

Напр., соотн-е числ-ти мужчин и женщин в регионе. ОВК показ-ет на ск-ко % одна часть совок-ти больше другой , либо ск-ко единиц одной части приходится на 1,10,100,… единиц др. части.

6. ОВСр(сравнения) хар-ся отнош-е одноименных показ-лей, разных объектов или тер-рий, взятых за один и тот же период или момент времени (напр., сравнение числа женщин в Од. и Харьк. областях). ОВСр = ур-нь в регионе А/ур-нь в регионе Б.

7. ОВИ хар-ет степень распростр-я, развития явления в определ. среде. Особ-ть ОВИ – это соотнош-е разноименных пок-лей (напр., произво-сть труда, трудоемкость, фондоотдача, фондоемкость)

13. Средн. вел-на – это обобщ. пок-ль, к-ый выраж. типичный размер варьир. признака в расч-е на единицу стат. сов-ти.

Осн. видом ср.вел-н явл. средн. арифм., она имеет 2 формы: простая (х¯ = ∑х /n, где х – варианты опред-мого признака, n-общ.число ед-ц сов-ти) и взвешенная

(х¯ = ∑хf / ∑f, где n-общ.число ед-ц сов-ти, f-частоты(частости), веса).Ср.арифм. простая примен-ся для первичн. несгруппиров.данных или для сгруппир. данных с разн. частотами(весами).Взвешенная форма применяется для сгруппированных данных.Средн.гармонич.: простая(х¯ = n / ∑1/х,) и взвешенная(х¯ = ∑хf / ∑хf/х =∑F / ∑F/х, где F- произв-е xf).

14. Вариация – это изменение признака у единиц совокупности. Виды:Размах вариации,Среднее линейное отклонение,,коэффициент вариац. и дисперсия.Для колич-ной оценки вариации или колеблемости признака используются след. пок-ли:

1.размах вариации хар-ет амплитуду колебаний  R=Xmax – Xmin, где

Xmax, Xmin – соответственно max и min значения признака. Преимущество показателя – легкость в применении, недостаток – его аеличина зависит только от крайних точек.

2. среднее линейное отклонение (Л) показ. средн. отклонение отдельн. вариантов от их средней величины и рассчит-ся как средн. арифметич. Для несгруппиров. данных исп-ют ср. арифм. простую форму, для сгруппиров. – взвешенную.

Простая форма:

Л=Σ│х - х− │/ n , где х – отдельное значение признака, х− - среднее значение признака, n – число единиц совок-ти.

Взвешенная форма:

Л=Σ(х - х− )f/ Σf , где х – отдельное значение признака, х− - среднее значение признака, f – частоты (веса).

15. дисперсия показ. средние квадратич. отклонения отдельных вариантов от их средн. величины. Это теоретич. вел-на, не имеет единиц измерения, используется для расчета средн. квадратич. отклонения. Дисперсия имеет 2 формы: простую (для несгруппир. данных). δ = √Σ(х - х− )2 / n, где х – отдельное значение признака, х−

среднее значение признака, n – число единиц совок-ти.

-  и взвешенную (для сгруппир. данных):

δ = √ Σ(х - х− )2 f / Σf ,где х – отдельное значение признака, х− - среднее значение признака, f – частоты (веса).

Среднее квадратическое отклонение представл собой корень из ДИСПЕРСИИ

коэффициент вариации – это проц-ное отн-ение средн. лин-ого или ср. квадратич. откло-ния к средн. величине признака.

Vл = Л / х−  * 100 (линейн.)

Vδ = δ / х−  * 100 (квадратич.)

16. Сущность и определение моды.

Модой встат-ке наз.вариант, имеющий наиб.частоту. Исп-ся этот пок-ль для определ-я более распростр.размера обуви, одежды и т.д.

В дискретн. вариац.ряду расчет моды сложн-ти не вызывает.

Тарифн.разряд

Число рабочих

1

3

2

9

3

16

4

13

5

10

ИТОГО:

58

Мо = 3 разряд

Расчет моды для интерв.вариац.ряда с равн. интервалами:

Мо=Хо+h(fMo-fMo-1)/(fMo-fMo-1)+(fMo-fMo+1)

где Хо – нижн.граница модальн.интервала,h-ширина интервала

fMo-1,fMo ,fMo+1 – соотв-но частоты предмод-го, мод-го, послемод-ого инт-лов

Модальн.интервал – инт-ал с наиб. част-й

17 Сущность и опред-ние медианы (М).

М.- наз-ся вариант, распол.в середине ранжиров.ряда и делящий сумму частот пополам. М. делит ряд на 2 равн.части таким образом, что по обе стор.от неё нах-ся одинак.кол-во ед-ц совок-ти, при этом у 1 половины зн-е признака меньше медианы, а у др.больше.

Расчет М. для дискретн. вариац. ряда:

- опред-ся накопленные(нарастающие) частоты; как только накопл.частота окаж-ся больше или равной полусумме частот, соотв.вариант будет явл-ся медианой.

Расчет М. для интерв.вариац.ряда с равн.интервалами:

- опр-ем интервал, в к-ом нах-ся медиана – медианный интервал, к-ый хар-ся тем, что его накопл.частота впервыеравна или больше полусуммы частот:

Ме=Хо+h(∑f/2 -SMe-1)/fMе, где

Хо – нижн.граница медианного интервала

h – ширина интервала; ∑f/2 –полусумма частот;

18. Ряд динамики – это ряд чисел, распол. в хронол. послед-ти, к-ые хар-зуют измен-е явления во времени. Ряд динамики всегда сост. из 2х элементов: 1.мом-тов времени (калоендарн. дат) или интервалов времени (год, квартал, месяц); 2.уровней ряда динамики. Виды рядов динамики зависят от: 1.хар-ра пок-ля, являющегося уровнем ряда : *ряд динамики абсол. вел-н; *ряд дин-ки ср. вел-н; *ряд дин-ки относ. вел-н;2. времени, к к-му относ. стат. данные: *интервальные; *моментные.     Пок-ли интерв. рядов дин-ки хар-ют итоги к-л. процесса за определ. Период времени (год, квартал, месяц и т.д.). Например, товарооборот магазина за квартал. Уровни интерв. ряда дин-ки можно суммировать (ВВП 2001 + ВВП2002 = ВВП за 2 года)                                                          В моментном ряду динамики пок-ли его характеризуют наличие ч-л. на определ. момент времени (число родившихся на начало года). Суммировать пок-ли в моментном ряду дин-ки экон. смысла не имеет. Осн. принцип построения рядов дин-ки заключ. в том, что уровни ряда дин-ки должны быть между собой сопоставимы (по ед-цам измер-я, по времени, по тер-рии, по кругу охватыв-ых объектов).

19. Пок-ли дин-ки рассчит-ся на цепной и базисной основе. В цепных пок-лях дин-ки кажд. последующий уровень сравнивается с предыдущим, а в базисных – кажд. ур-нь сравнив-ся с одним, принятым за базу сравнения.

Абсолютный прирост хар-ет абсол. скорость роста и показ-ет на ск-ко ед-ц увел-ся или уменьшается уровень за период: Δбаз. = Уi – Уi-t

Δцепн. = Уi – Уi-1, где  Уi-1 – предыдущий ур-нь, Уi – сравниваемый уровень, Уi-t – базисный ур-нь, t – длина периода. Взаимосвязь между баз. и цепн. абсол. приростами: сумма последоват. цепных приростов дает прирост за весь период.

 Темп прироста хар-ет  относ. вел-ну прироста и выраж. в %, показ-ет на ск-ко % увел-ся или уменьш-ся уровень по сравнению с базисным или предыдущим.                                 Тпр(%) = Тр(%) – 100 – ф-ла соотв-ет и цепным и базисным темпам прироста.

20. Пок-ли дин-ки рассчит-ся на цепной и базисной основе. В цепных пок-лях дин-ки кажд. последующий уровень сравнивается с предыдущим, а в базисных – кажд. ур-нь сравнив-ся с одним, принятым за базу сравнения.

Абсолютный прирост хар-ет абсол. скорость роста и показ-ет на ск-ко ед-ц увел-ся или уменьшается уровень за период: Δбаз. = Уi – Уi-t

Δцепн. = Уi – Уi-1, где  Уi-1 – предыдущий ур-нь, Уi – сравниваемый уровень, Уi-t – базисный ур-нь, t – длина период .                                     Темп роста (Тр) показывает во ск-ко раз увел-ся уровень в отч. периоде по сравнению с базисным (предыдущим) или  какую часть базисного (предыдущего) составляет.  Тр баз.  = Уi / Уi-t

                    Тр цепн.  = Уi / Уi-1

Взаимосвязь между цепн. и базисн. темпами роста: произвед-е последовательн. темпов роста зает темп роста за весь период, т.е. соответствующий базисный темп роста.

21. Пок-ли дин-кирассчит-ся на цепной и базисной основе. В цепных пок-лях дин-ки кажд. последующий уровень сравнивается с предыдущим, а в базисных – кажд. ур-нь сравнив-ся с одним, принятым за базу сравнения.                                  Абсолютный прирост хар-ет абсол. скорость роста и показ-ет на ск-ко ед-ц увел-ся или уменьшается уровень за период: Δбаз. = Уi – Уi-t

Δцепн. = Уi – Уi-1, где  Уi-1 – предыдущий ур-нь, Уi – сравниваемый уровень, Уi-t – базисный ур-нь, t – длина периода. Взаимосвязь между баз. и цепн. абсол. приростами: сумма последоват. цепных приростов дает прирост за весь период.                                                       Темп прироста хар-ет  относ. вел-ну прироста и выраж. в %, показ-ет на ск-ко % увел-ся или уменьш-ся уровень по сравнению с базисным или предыдущим.

Тпр(%) = Тр(%) – 100 – ф-ла соотв-ет и цепным и базисным темпам прироста.

Абсол. содерж-е 1 % прироста показ-ет ск-ко абсол. единиц соответствует кажд. % прироста. А = Уi-t / 100.

22. Средний абсолютный прирост (средняя скорость роста) определяется как средняя арифметическая из показателей скорости роста за отдельные периоды времени:

 

где yn - конечный уровень ряда; y1 - начальный уровень ряда.

23. 1)Средний темп роста, %. Это средний коэффициент роста, который выражается в процентах:

2)Средний темп прироста , %. Для расчета данного показателя первоначально определяется средний темп роста, который затем уменьшается на 100%. Его также можно определить, если уменьшить средний коэф

24. Ср. ур-нь интерв. ряда дин-ки (за период) вычисляется по формуле средней арифметической простой:

У‾ = ΣУ/t , где  ΣУ – сумма уровней за весь период,  t – длина периода.

Ср. уровень моментного ряда динамики зависит от характера исходной инф-ции:

.информ-я об измен. уровня ряда дин-ки неполная: а) имеются данные только на начало и на конец периода

У‾ =(Ун +Ук) / 2

б) известны ур-ни на начало и конец периода, а также на некот. промежут. даты, периоды времени между к-ми не равны – применяется ср. арифмет. взвеш. модифицированная:  У‾ = ΣУi‾ *ti /Σti , где

ΣУi‾ -ср. ур-нь в кажд.пром-ке времени ti.

в) имеются уровни на начало и конец периода, а также на некот. промежуточн. даты, интервалы времени между которыми равны – применяется формула средней хронологической взвешенной:

У‾=(1/2У1 + У2 +…+Уn-1 + 1/2Уn) / (n-1)

где n –число уровней, n-1 – число прмежутков.

25Ср. ур-нь интерв. ряда дин-ки (за период) вычисляется по формуле средней арифметической простой:

У‾ = ΣУ/t , где  ΣУ – сумма уровней за весь период,  t – длина периода.

Ср. уровень моментного ряда динамики зависит от характера исходной инф-ции: 1.имеется полная исчерпывающая информ-я обо всех измен-ях уровня ряда. Примен-ся ф-ла средн. арифм. взвеш.: У‾ = ΣУ/Σt, У – уровни, остающиеся без изменения на протяж. времени t.

26. Понятие основной тенденции развития в радах динамики. Выявление тенденции развития в рядах динамики методами укрупнения интервалов и скользящей средней.

а.Основная тенденция - представляет собой общее направление изучения уровня явления, т.е это тенденция уровня к росту, снижению или стабилизации.