.Статистика- сукупність числових показників що характеризують суспільні явища і процеси чисельність насел

Работа добавлена: 2018-07-04


1.Статистика- сукупність числових показників, що характеризують суспільні явища і процеси (чисельність населення країни, кількість виробленої продукції, обсяг товарообігу, кількість зареєстрованих злочинів та ін

Розглядаючи суспільні явища як масові і спираючись на облік усієї сукупності фактів, що відносяться до цих явищ, статистика за допомогою чисел показує ступінь їх розвитку, напрям і швидкість змін, тісноту взаємозв'язків і взаємозалежностей. Все це дає підставу твердити, що статистика — один із засобів пізнання суспільного життя.

Статистика — багатогалузева наука, яка складається з окремих розділів або галузей, які, будучи самостійними її частинами, тісно пов'язані між собою. До цього часу виділились чотири складові частини статистики:

1) загальна теорія статистики, де розглядаються категорії статистичної науки, а також спільні для будь-яких масових явищ методи і засоби аналізу;

2) економічна статистика, яка вивчає явища і процеси, що мають місце в економіці, розробляє систему економічних показників і методи вивчення народного господарства країни чи регіону як єдиного цілого;

3) галузеві статистики (промисловості, капітального будівництва, сільського господарства, транспорту, соціальної інфраструктури та iн.), які розробляють зміст і методи обчислення показників, що відображують особливості кожної окремої галузі;

4) соціальна статистика, предметом якої с вивчення соціальних умов і характеру праці, рівня життя, прибутків, споживання матеріальних благ і послуг населенням.

2.Зміст статистики, як теоретичної дисципліни, визначається предметом дослідження.

Статистика вивчає кількісну сторону масових суспільних явищ у нерозривному зв’язку з їхньою якісною стороною, досліджує числове вираження закономірностей суспільного розвитку в конкретних умовах місця і часу.

Потребує пояснення визначення предмета статистики.

Кількісна сторона характеризує розміри, обсяги, кількісні співвідношення, темпи розвитку, поширення, повторюваність у часі й у просторі об’єктивно існуючих явищ і процесів. Це одна із головних ознак предмета статистики.

Статистика вивчає масові суспільні явища і процеси, тому що статистичні закономірності виявляються тільки при вивченні великого числа одиниць сукупності (закон великих чисел), тобто статистична сукупність має бути репрезентативною.

3. Статистична методологія — це комплекс спеціальних, властивих лише статистиці методів і засобів дослідження. Вона ґрунтується на загально філософських (діалектична логіка) і загальнонаукових (порівняння, аналіз, синтез) принципах.

Особливості статистичної методології пов'язані:

по-перше, з точним вимірюванням і кількісним описуванням масових суспільних явищ;

по-друге, з аналізом диференціації їх;

по-третє, з використанням узагальнюючих показників для характеристики об'єктивних статистичних закономірностей.

Передумовою використання статистичних методів у конкретному дослідженні має бути визначення суті явища, що вивчається, його властивостей і якісної своєрідності. Теоретичний аналіз дає всебічну уяву щодо природи і логіки предмета пізнання, що є об'єктивного ослоною методологічних рішень.

Будь-яке статистичне дослідження послідовно проходить чотири етапи.

Перший етан — збір первинного статистичного матеріалу шляхом реєстрації фактів чи опитування респондентів.

На другому етані зібрані дані підлягають систематизації і групуванню.

На третьому — хід характеристики окремих елементів переходять до узагальнюючих показників у формі відносних чи середніх величин.

Четвертий передбачає аналіз варіації, динаміки, взаємозалежностей.

За результатами аналізу висновки можуть бути описані в тексті, подані у   формі таблиць і графіків.

4У процесі статистичного спостереження формується необхідна статистична інформація, яка потім піддається систематизації, зведенню, обробці, аналізу і узагальненню.

5. У статистичний практиці застосовують дві організаційніформиСпеціально організовані статистичні спостереження організовуються у тому випадку коли відсутня стабільна статистична звітність.ВидиПоточне спостереження полягає в безперервній реєстрації фактів (інформації) по мірі їх виникнення. Періодичне спостереження проводиться регулярно, здебільшого через рівні проміжки часу: перепис населення – через 10 років, перепис обладнання – через 2 роки і т.ін.

Існує триспособив) опитування – це спостереження, при якому відомості фіксуються зі слів опитуваного.

6.Помилкипомилки випадкові, які допущені внаслідок дії випадкових причин, що спричиняють спотворення (зміну) даних в той чи інший бік.Названі вище помилки можуть бути виявлені і ні. Статистичні органи постійно займаються питаннями контролю за правильністю і відповідністю даних спостереження дійсним даним. З цією метою відповідальні працівники органів статистики застосовують на практиці слідуючи формиконтролюарифметичний контроль, який проводиться шляхом перевірки узагальнюючих показників і в погоджені тих показників, які випливають один з одного.

7. Суть статистичного зведення полягає в тому, що матеріали спостереження

класифікують та агрегують. Елементи сукупності за певними ознаками

об’єднують у групи, класи, типи, а інформацію про них агрегують як у

межах груп, так і в цілому по сукупності. Основне завдання зведення —

виявити типові риси та закономірності масових явищ чи процесів.

Зведення є основою подальшого аналізу статистичної інформації. За

зведеними даними обчислюють узагальнюючі показники, виконують

порівняльний аналіз, а також аналіз причин групових відмінностей,

вивчають взаємозв’язки між ознаками.

Складові статистичного зведення такі:

1) розробка програми систематизації та групування даних;

2) обґрунтування системи показників для характеристики груп і сукупності

в цілому;

3) проектування макетів таблиць, в яких подаються результати зведення;

4) визначення технологічних схем обробки інформації, програмного

забезпечення;

5) підготовка даних до обробки на комп’ютері, формування автоматизованих

банків даних;

6) безпосереднє зведення, узагальнення, розрахунок показників.

Стат. группировка – это распредел-е единиц совок-ти на группы по к-л существенным признакам. Признак, по к-му производится группировка наз-ся группировочным (групп-ка предпр-ий по формам собств-ти).

Виды группировок: 1.выделение соц-эк. типов – типологическая (групп-ка предпр. по формам собств-ти, по эк. назначению продукта); 2.хар-ка структуры – вид структурный; 3.анализ взаимосвязи пок-лей – вид аналитический.

Аналит. группировка – это групп-ка ед-ц совок-ти по признаку-фактору и хар-ка групп средн. величиной результ. пок-ля. Признак-фактор – это фактор, от к-го зависит 2ой фактор, а результативный – это зависимый фактор. По числу группировочных признаков групп-ки бывают простые и комбинированные. Простые – групп-ки, в к-ых группы образованы по одному признаку. Комбинационной наз-ся групп-ка, в к-ой группы взяты по одному признаку, распредел. на подгруппы по другому.

8. Ряд распределения.— это ряд чисел, в к-ый представл. собой распред-е единиц совок-ти по 1-му элементу. Его элементами явл-ся все варианты и частоты (частость). Варианты – это отдельн. значения группировочного признака. Частоты – это числа, показывающие ск-ко раз встречаются те или иные варианты. Если число единиц совок-ти выражено в % к итогу – называют их не частоты, а частости. Виды рядов распредел-я: атрибутивный и вариационный. Атриб-ным наз-ся ряд распр-я, построенный по атриб. признаку (выраж. словесно).   Если в основе ряда распред-я лежит кол-венный признак,то получаем вариационный ряд. В завис-ти от признака вариац. ряд м.б. дискретным или непрерывным.

Вариационные ряды могут быть дискретными или интервальными.

Дискретный ряд распределения — это ряд, в котором варианты выражены целым числом.

Примером может служить распределение рабочих по тарифным разрядам:

Тарифный разряд

Число рабочих, чел.

1-й

10

2-й

20

3-й

40

4-й

60

5-й

50

6-й

20

200

Интервальный ряд распределения — это ряд, в котором значения признака заданы в виде интервала. Например, распределение рабочих по разрядам можно представить в виде интервального ряда.

Тарифный разряд

Число рабочих, чел.

1-2-й

30

3-4-й

100

5-6-й

70

200

Статистические ряды распределения позволяют систематизировать и обобщать статистический материал. Однако они не дают всесторонней характеристики выделенных групп. Чтобы решить ряд конкретных задач, выявить особенности в развитии явления, обнаружить тенденции, установить зависимости, необходимо произвести группировку статистических данных.

9. Статистические таблицы - это наиболее рациональная форма представления результатов статистической сводки и группировки.

Значение статистических таблиц состоит в том, что они позволяют охватить материалы статистической сводки в целом. Статистическая таблица, по существу, является системой мыслей об исследуемом объекте, излагаемых цифрами на основе определенного порядка в расположении систематизированной информации.

В экономической и управленческой работе, связанной с коммерческой деятельностью, статистические таблицы применяются очень часто. Поэтому необходимо научиться правильно их составлять и анализировать.

По внешнему виду статистическая таблица представляет собой ряд пересекающихся горизонтальных и вертикальных линий, образующих по горизонтали строки, а по вертикали - графы (столбцы, колонки), которые в совокупности составляют как бы скелет таблицы.

Таблица, состоящая из строк и граф, которые еще не заполнены цифрами, называетсямакетом таблицы. Каждая статистическая таблица имеет подлежащее и сказуемое.

Подлежащее таблицы. - это объект нашего изучения (название района, города, предприятия).

Сказуемое. - это система показателей, которыми характеризуется объект изучения, т.е. подлежащее таблицы.

В зависимости от построения подлежащего, таблицы делятся на три вида: простые, групповые и комбинационные.

В простой таблице подлежащее содержит перечень к-л. объектов, тер-рий или периодов времени. В соотв-ии с этим прост. табл. м.б. перечневые, тер-риальные, хронологические. В групповой таблице подлежащее сод-т группировку по одному признаку (табл.2 и 4). В комбинац. таблицах в подлежащем приводятся группы единиц, образованных по одному признаку с последующим подразделением групп на подгруппы по др. признаку

10. Абсол. стат. вел-ны (АВ) и  их виды и ед-цы измерения.

Результаты стат. наблюдения представл. прежде всего в виде абсол. чисел. АО выраж. либо общее число единиц совок-ти (число предр-тий, рабочих), либо объем признака у этих единиц (выпуск прод-ции, кол-во станков, уровень зар. платы). Абсол. вел-ны бывают индивидуальные и суммарные. Индивид. выражают объем признака у отдельных единиц (зар.плата 1 рабочего, надой 1 коровы).  Суммарные выраж. итоговое значение признака по определ. части совок-ти, т.е. получаются путем суммир-я индивидуальных (фонд з/п всех рабочих, общий надой молока).АВ – именованные числа, т.е. кажд. абсол. вел-на имеет свои единицы измерения. Виды измер-я АВ: 1)натур-ные; 2)трудовые; 3)стоимостные. К натур. ед-цам измер-я относят: меры длины, веса, площади; штуки (пр-во телевизоров), события, случаи; комбинированные – их получают путем перемножения или деления к-л. 2х величин (кВт/ч, т/км, км/ч). Среди натур. единиц измерения выделяют условно-натуральные.Их применяют в тех случаях, когда в неск. видах прод-ции есть ч-л. общее, но существуют и различия и суммировать эти вел-ны непоср-но нельзя(различные виды топлива). Для получения суммы этих вел-н различные виды прод-ции пересч-вают в условно-натуральные с пом. коэф-та пересчета. Трудовые единицы измер-я исп-ся для измерения затрат труда на произв-во прод-ции и для изучения исп-я труд. рес-сов (чел-час, чел-дни, кол-во рабочих). Стоим-ные единицы измерения дают возможн-ть обобщить и сравнить разноименные показ-ли (грн., руб., долл.). АВ не дают возм-ти изучить структуру явления, соотнош-е его отдельн. частей. Эти и др. задачи реш-ся с помощью построения относит. величин.

11.Относит. вел-ны.Формы их выражения.ОВПЗ,ОВД,ОВВП.как рассчитываются и взаимосвязь между ними.

ОВ – это числ-ая мера соотношения 2х др. величин. В общем виде относит. вел-ну можно записать:

ОВ = сравниваемая вел-на / базисная вел-на (база сравнения).

Формы выражения ОВ:

1.коэф-т: ОВ предст-ся в форме коэф-та, если база сравнения приним-ся за единицу (в 2000 г. валов. Сбор зерна в Од.обл. превысил валов. сбор зерна в Киевск. обл. в 1,105 раза );

2.процент: ОВ предст-ся в форме %, если база сравнения прин-ся за 100 % (Вал. сбор зерна в Киевск.обл. составил 90,5 % Од.обл.);

3.промилле: ОВ выражен в форме промилле, если база сравнения принята за 1000 (В 2000 г. на кажд. 1000 чел-к среднего населения Укр зарегистрир-но 5,5 браков и 4 развода).

1.ОВД(динамики или темп роста фактич.) хар-ет изменение уровня явления во времени.  ОВД = Тр = У1 / У0  =отчетный ур-нь / базисный ур-нь.

2. ОВПЗ(планового задания или темп роста плановый) = Трп = Уп / У0 = планов. ур-нь отчетн. периода / баз-ный уровень.

3.ОВВП(выполнения плана) = СВП(степень выполнения плана) = У1 / Уп = отчетный уровень / плановый уровень.

ОВД=ОВВП*ОВПЗ

12. ОВС(структуры) характеризует доли или удельные веса отдельн. частей совок-ти  во всей совок-ти. ОВС = часть / целое. ОВС обычно представл-ся в форме %.

5.ОВК(координации) хар-ет соотнош-е отдельн. частей совок-ти к одной из них, принятой за базу сравнения.

ОВК = часть совок-ти / др. часть совок-ти.

Напр., соотн-е числ-ти мужчин и женщин в регионе. ОВК показ-ет на ск-ко % одна часть совок-ти больше другой , либо ск-ко единиц одной части приходится на 1,10,100,… единиц др. части.

6. ОВСр(сравнения) хар-ся отнош-е одноименных показ-лей, разных объектов или тер-рий, взятых за один и тот же период или момент времени (напр., сравнение числа женщин в Од. и Харьк. областях). ОВСр = ур-нь в регионе А/ур-нь в регионе Б.

7. ОВИ хар-ет степень распростр-я, развития явления в определ. среде. Особ-ть ОВИ – это соотнош-е разноименных пок-лей (напр., произво-сть труда, трудоемкость, фондоотдача, фондоемкость)

13. Средн. вел-на – это обобщ. пок-ль, к-ый выраж. типичный размер варьир. признака в расч-е на единицу стат. сов-ти.

Осн. видом ср.вел-н явл. средн. арифм., она имеет 2 формы: простая (х¯ = ∑х /n, где х – варианты опред-мого признака, n-общ.число ед-ц сов-ти) и взвешенная

(х¯ = ∑хf / ∑f, где n-общ.число ед-ц сов-ти, f-частоты(частости), веса).Ср.арифм. простая примен-ся для первичн. несгруппиров.данных или для сгруппир. данных с разн. частотами(весами).Взвешенная форма применяется для сгруппированных данных.Средн.гармонич.: простая(х¯ = n / ∑1/х,) и взвешенная(х¯ = ∑хf / ∑хf/х =∑F / ∑F/х, где F- произв-е xf).

14. Вариация – это изменение признака у единиц совокупности. Виды:Размах вариации,Среднее линейное отклонение,,коэффициент вариац. и дисперсия.Для колич-ной оценки вариации или колеблемости признака используются след. пок-ли:

1.размах вариации хар-ет амплитуду колебаний  R=Xmax – Xmin, где

Xmax, Xmin – соответственно max и min значения признака. Преимущество показателя – легкость в применении, недостаток – его аеличина зависит только от крайних точек.

2. среднее линейное отклонение (Л) показ. средн. отклонение отдельн. вариантов от их средней величины и рассчит-ся как средн. арифметич. Для несгруппиров. данных исп-ют ср. арифм. простую форму, для сгруппиров. – взвешенную.

Простая форма:

Л=Σ│х - х− │/ n , где х – отдельное значение признака, х− - среднее значение признака, n – число единиц совок-ти.

Взвешенная форма:

Л=Σ(х - х− )f/ Σf , где х – отдельное значение признака, х− - среднее значение признака, f – частоты (веса).

15. дисперсия показ. средние квадратич. отклонения отдельных вариантов от их средн. величины. Это теоретич. вел-на, не имеет единиц измерения, используется для расчета средн. квадратич. отклонения. Дисперсия имеет 2 формы: простую (для несгруппир. данных). δ = √Σ(х - х− )2 / n, где х – отдельное значение признака, х−

среднее значение признака, n – число единиц совок-ти.

-  и взвешенную (для сгруппир. данных):

δ = √ Σ(х - х− )2 f / Σf ,где х – отдельное значение признака, х− - среднее значение признака, f – частоты (веса).

Среднее квадратическое отклонение представл собой корень из ДИСПЕРСИИ

коэффициент вариации – это проц-ное отн-ение средн. лин-ого или ср. квадратич. откло-ния к средн. величине признака.

Vл = Л / х−  * 100 (линейн.)

Vδ = δ / х−  * 100 (квадратич.)

16. Сущность и определение моды.

Модой встат-ке наз.вариант, имеющий наиб.частоту. Исп-ся этот пок-ль для определ-я более распростр.размера обуви, одежды и т.д.

В дискретн. вариац.ряду расчет моды сложн-ти не вызывает.

Тарифн.разряд

Число рабочих

1

3

2

9

3

16

4

13

5

10

ИТОГО:

58

Мо = 3 разряд

Расчет моды для интерв.вариац.ряда с равн. интервалами:

Мо=Хо+h(fMo-fMo-1)/(fMo-fMo-1)+(fMo-fMo+1)

где Хо – нижн.граница модальн.интервала,h-ширина интервала

fMo-1,fMo ,fMo+1 – соотв-но частоты предмод-го, мод-го, послемод-ого инт-лов

Модальн.интервал – инт-ал с наиб. част-й

17 Сущность и опред-ние медианы (М).

М.- наз-ся вариант, распол.в середине ранжиров.ряда и делящий сумму частот пополам. М. делит ряд на 2 равн.части таким образом, что по обе стор.от неё нах-ся одинак.кол-во ед-ц совок-ти, при этом у 1 половины зн-е признака меньше медианы, а у др.больше.

Расчет М. для дискретн. вариац. ряда:

- опред-ся накопленные(нарастающие) частоты; как только накопл.частота окаж-ся больше или равной полусумме частот, соотв.вариант будет явл-ся медианой.

Расчет М. для интерв.вариац.ряда с равн.интервалами:

- опр-ем интервал, в к-ом нах-ся медиана – медианный интервал, к-ый хар-ся тем, что его накопл.частота впервыеравна или больше полусуммы частот:

Ме=Хо+h(∑f/2 -SMe-1)/fMе, где

Хо – нижн.граница медианного интервала

h – ширина интервала; ∑f/2 –полусумма частот;

18. Ряд динамики – это ряд чисел, распол. в хронол. послед-ти, к-ые хар-зуют измен-е явления во времени. Ряд динамики всегда сост. из 2х элементов: 1.мом-тов времени (калоендарн. дат) или интервалов времени (год, квартал, месяц); 2.уровней ряда динамики. Виды рядов динамики зависят от: 1.хар-ра пок-ля, являющегося уровнем ряда : *ряд динамики абсол. вел-н; *ряд дин-ки ср. вел-н; *ряд дин-ки относ. вел-н;2. времени, к к-му относ. стат. данные: *интервальные; *моментные.     Пок-ли интерв. рядов дин-ки хар-ют итоги к-л. процесса за определ. Период времени (год, квартал, месяц и т.д.). Например, товарооборот магазина за квартал. Уровни интерв. ряда дин-ки можно суммировать (ВВП 2001 + ВВП2002 = ВВП за 2 года)                                                          В моментном ряду динамики пок-ли его характеризуют наличие ч-л. на определ. момент времени (число родившихся на начало года). Суммировать пок-ли в моментном ряду дин-ки экон. смысла не имеет. Осн. принцип построения рядов дин-ки заключ. в том, что уровни ряда дин-ки должны быть между собой сопоставимы (по ед-цам измер-я, по времени, по тер-рии, по кругу охватыв-ых объектов).

19. Пок-ли дин-ки рассчит-ся на цепной и базисной основе. В цепных пок-лях дин-ки кажд. последующий уровень сравнивается с предыдущим, а в базисных – кажд. ур-нь сравнив-ся с одним, принятым за базу сравнения.

Абсолютный прирост хар-ет абсол. скорость роста и показ-ет на ск-ко ед-ц увел-ся или уменьшается уровень за период: Δбаз. = Уi – Уi-t

Δцепн. = Уi – Уi-1, где  Уi-1 – предыдущий ур-нь, Уi – сравниваемый уровень, Уi-t – базисный ур-нь, t – длина периода. Взаимосвязь между баз. и цепн. абсол. приростами: сумма последоват. цепных приростов дает прирост за весь период.

 Темп прироста хар-ет  относ. вел-ну прироста и выраж. в %, показ-ет на ск-ко % увел-ся или уменьш-ся уровень по сравнению с базисным или предыдущим.                                 Тпр(%) = Тр(%) – 100 – ф-ла соотв-ет и цепным и базисным темпам прироста.

20. Пок-ли дин-ки рассчит-ся на цепной и базисной основе. В цепных пок-лях дин-ки кажд. последующий уровень сравнивается с предыдущим, а в базисных – кажд. ур-нь сравнив-ся с одним, принятым за базу сравнения.

Абсолютный прирост хар-ет абсол. скорость роста и показ-ет на ск-ко ед-ц увел-ся или уменьшается уровень за период: Δбаз. = Уi – Уi-t

Δцепн. = Уi – Уi-1, где  Уi-1 – предыдущий ур-нь, Уi – сравниваемый уровень, Уi-t – базисный ур-нь, t – длина период .                                     Темп роста (Тр) показывает во ск-ко раз увел-ся уровень в отч. периоде по сравнению с базисным (предыдущим) или  какую часть базисного (предыдущего) составляет.  Тр баз.  = Уi / Уi-t

                    Тр цепн.  = Уi / Уi-1

Взаимосвязь между цепн. и базисн. темпами роста: произвед-е последовательн. темпов роста зает темп роста за весь период, т.е. соответствующий базисный темп роста.

21. Пок-ли дин-кирассчит-ся на цепной и базисной основе. В цепных пок-лях дин-ки кажд. последующий уровень сравнивается с предыдущим, а в базисных – кажд. ур-нь сравнив-ся с одним, принятым за базу сравнения.                                  Абсолютный прирост хар-ет абсол. скорость роста и показ-ет на ск-ко ед-ц увел-ся или уменьшается уровень за период: Δбаз. = Уi – Уi-t

Δцепн. = Уi – Уi-1, где  Уi-1 – предыдущий ур-нь, Уi – сравниваемый уровень, Уi-t – базисный ур-нь, t – длина периода. Взаимосвязь между баз. и цепн. абсол. приростами: сумма последоват. цепных приростов дает прирост за весь период.                                                       Темп прироста хар-ет  относ. вел-ну прироста и выраж. в %, показ-ет на ск-ко % увел-ся или уменьш-ся уровень по сравнению с базисным или предыдущим.

Тпр(%) = Тр(%) – 100 – ф-ла соотв-ет и цепным и базисным темпам прироста.

Абсол. содерж-е 1 % прироста показ-ет ск-ко абсол. единиц соответствует кажд. % прироста. А = Уi-t / 100.

22. Средний абсолютный прирост (средняя скорость роста) определяется как средняя арифметическая из показателей скорости роста за отдельные периоды времени:

 

где yn - конечный уровень ряда; y1 - начальный уровень ряда.

23. 1)Средний темп роста, %. Это средний коэффициент роста, который выражается в процентах:

2)Средний темп прироста , %. Для расчета данного показателя первоначально определяется средний темп роста, который затем уменьшается на 100%. Его также можно определить, если уменьшить средний коэф

24. Ср. ур-нь интерв. ряда дин-ки (за период) вычисляется по формуле средней арифметической простой:

У‾ = ΣУ/t , где  ΣУ – сумма уровней за весь период,  t – длина периода.

Ср. уровень моментного ряда динамики зависит от характера исходной инф-ции:

.информ-я об измен. уровня ряда дин-ки неполная: а) имеются данные только на начало и на конец периода

У‾ =(Ун +Ук) / 2

б) известны ур-ни на начало и конец периода, а также на некот. промежут. даты, периоды времени между к-ми не равны – применяется ср. арифмет. взвеш. модифицированная:  У‾ = ΣУi‾ *ti /Σti , где

ΣУi‾ -ср. ур-нь в кажд.пром-ке времени ti.

в) имеются уровни на начало и конец периода, а также на некот. промежуточн. даты, интервалы времени между которыми равны – применяется формула средней хронологической взвешенной:

У‾=(1/2У1 + У2 +…+Уn-1 + 1/2Уn) / (n-1)

где n –число уровней, n-1 – число прмежутков.

25Ср. ур-нь интерв. ряда дин-ки (за период) вычисляется по формуле средней арифметической простой:

У‾ = ΣУ/t , где  ΣУ – сумма уровней за весь период,  t – длина периода.

Ср. уровень моментного ряда динамики зависит от характера исходной инф-ции: 1.имеется полная исчерпывающая информ-я обо всех измен-ях уровня ряда. Примен-ся ф-ла средн. арифм. взвеш.: У‾ = ΣУ/Σt, У – уровни, остающиеся без изменения на протяж. времени t.

26. Понятие основной тенденции развития в радах динамики. Выявление тенденции развития в рядах динамики методами укрупнения интервалов и скользящей средней.

а.Основная тенденция - представляет собой общее направление изучения уровня явления, т.е это тенденция уровня к росту, снижению или стабилизации.

Если уровни ряда динамики постоянно колеблются, то повышаясь, то снижаясь, - основная тенденция оказывается как бы затушованной постоянными колебаниями. В таких случаях для выявления основной тенденции динамики используют различные статистические методы:

Метод укрупнения интервалов является наиболее простым приёмом выявления основной тенденции динамики. Сущность метода с водится к укрупнению периодов времени к которым относятся данные.

Метод скользящей средней состоит в том что исчисляется средний уровень сначала из определенного числа первых по счёту уровней ряда, затем из такого же числа уровней, но начиная со второго, далее, начиная с третьего и т.д

Метод аналитического выравнивания является более совершенным приёмом выявления основной тенденции динамики позволяющим получить аналитическое уравнение тренда)

b.Метод укрупнения интервалов является наиболее простым приёмом выявления основной тенденции динамики Сущность метода с водится к укрупнению периодов времени к которым относятся данные. Например переход от декадных уровней к уровням за месяц, от уровней за месяц к уровням за квартал, полугодие, год и далее к многолетним.

Недостаток метода состоит в том, что резко сокращается число уровней ряда динамики. В связи с этим для выявления общей тенденции динамики используются другие методы. Метод скользящей средней состоит в том что исчисляется средний уровень сначалаиз определённого числа nq)Rhix по счёту уровней ряда, затем из такого же числа уровней, но начиная со второго, далее, начиная с третьего и т.д. Таким образом как бы скользя по ряду динамики от его начала к концу каждый раз отбрасывая начальный уровень и добавляя последующий. Число уровней из которых исчисляется средний уровень называется звеном скользящей средней. Число уровней, образующих звено скользящей средней в каждом случае определяется индивидуально исходя из объёма ряда динамики.

Метод скользящей средней позволяет выявить основную тенденцию ряда динамики но не даёт аналитического выражения  этой тенденции. В связи с этим используют третий приём аналитическое выравнивание.

27. Методы «аналитического»  выравнивания

Более точным способом отображения тенденции динамического ряда является

аналитическое выравнивание, т. е. выравнивание с помощью аналитических

формул. В этом случае динамический ряд выражается в виде функции у (t), в

которой в качестве основного фактора принимается время t, и изменения

аргумента функции определяют расчетные значения уt.

Фактическими (или эмпирическими) уровнями ряда динамики называют исходные

данные об изменении явления, т. е. данные, полученные опытным путем,

посредством наблюдения. Они обозначаются уi. Расчетными (или теоретическими)

уровнями ряда называют значения, полученные в результате подстановки в

уравнение тренда значений t, и обозначают их.

Целью аналитического выравнивания динамического ряда является определение

аналитической или графической зависимости f(t) . На практике по имеющемуся

временному ряду задают вид и находят параметры функции f(t) , а затем

анализируют поведение отклонений от тенденции. Функцию f(t) выбирают таким

образом , чтобы она давала содержательное объяснение изучаемого процесса .

Чаще всего при выравнивании используются следующий зависимости :

линейная  ;

параболическая ;

экспоненциальная

или ).

1)Линейная зависимость выбирается в тех случаях , когда в исходном временном

ряду наблюдаются более или менее постоянные абсолютные и цепные приросты , не

проявляющие тенденции ни к увеличению , ни к снижению.

2)Параболическая зависимость используется , если абсолютные цепные приросты

сами по себе обнаруживают некоторую тенденцию развития , но абсолютные цепные

приросты абсолютных цепных приростов (разности второго порядка) никакой

тенденции развития не проявляют .

3)Экспоненциальные зависимости применяются , если в исходном временном ряду

наблюдается либо более или менее постоянный относительный рост (устойчивость

цепных темпов роста , темпов прироста , коэффициентов роста) , либо , при

отсутствии такого постоянства , -- устойчивость в изменении показателей

относительного роста (цепных темпов роста цепных же темпов роста , цепных

коэффициентов роста цепных же коэффициентов или темпов роста и т.д.)

Таким образом, целью аналитического выравнивания является:

- определение вида функционального уравнения;

- нахождения параметров уравнения;

- расчет «теоретических», выровненных уровней, отображающих основную

тенденцию ряда динамики.

Графическое отображение изменения уровней ряда играет большую роль в

применении данного вида выравнивания. Оно позволяет ускорить процедуру

анализа и увеличить степень наглядности полученных результатов.

28. Понятие интерполяции и экстраполяции рядов динамики.

Интерполяцией называется определение величины неизвестных промежуточных уровней ряда динамики на основе известных его уровней. При интерполяции обычно исходят из того, что уровень ряда динамики изменяется равномерно, т.е при сохранении либо равных абсолютных приростов, либо равных темпов роста за равные промежутки времени Если есть основания считать, что сохраняются равные абсолютные приросты, то неизвестные уровни ряда динамики определяются на основе среднего абсолютного прироста.

Yi=У1+(дельта средняя)*(i-1)

Yi- неизвестный уровень ряда динамики с порядковым номером 1

Y1 - начальный  уровень ряда динамики.

(i-1) - длина периода численно равная разности между порядковыми (или хронологическими) номерами уровнейYi иY1.

(дельта средняя) - средний абсолютный прирост за весь период.

При предположении, что сохраняются постоянные темпы роста, расчёт ведётся на основе среднего темпа роста по формуле:Yi=Y1 (средний темп роста в степениi-1) Экстраполяцией называется определение неизвестных уровней ряда динамики, лежащих за его пределами, т.е либо будущих уровней, либо уровней предшествующих начальную. При экстраполяции неизвестные уровни ряда динамики так же определяют на основе среднего абсолютного прироста либо среднего темпа роста.

29.Общее понятие об индексах. Индексы индивидуальные и сводные.

Индекс - это относительный показатель, характеризующий соотношение уровней явления во времени, по сравнению с планом и в пространстве Индексом является любая относительная величина следующего вида: планового задания, выполнения плана, динамики и сравнения в пространстве. По охвату элементов совокупности различают индексы индивидуальные и сводные (общие). Индивидуальный индекс (i) характеризует соотношение уровней только одного элемента совокупности. Сводный индекс (I) характеризует соотношение уровней сложного явления в целом (нескольких элементов совокупности). Если совокупность состоит из нескольких групп, то сводные индексы для каждой группы называют групповыми (субиндексами), а в целом для совокупности - общий индекс. Показатель, изменение которого показывает индекс, называется индексируемым Индексируемые показатели могут быть: объемными (.первичными, экстенсивными) и качественным! (вторичным, интенсивными).

30. Построение индивидуальных индексов, взаимосвязь.

Индивидуальный индекс (i) характеризует соотношение уровней только одного элемента совокупности. Индивидуальный индекс обозначается значкомi, подстрочно ставиться символ индексируемого показателя. Все индивидуальные индексы динамики строятся по одной схеме как отношение индексируемого показателя в отч. периоде и базисном периоде.

   Пример:iQ=Q1/Q0. Между инд. индексами существует взаимосвязь: если произведение двух показателей равно третьему результативном)' показателю, то произведение индексов этих показателей равно индексу третьего результативного показателя. Аналогичная взаимосвязь действует и при отношении показателей:q=Q/Т, тогдаiq=iQ/It. То есть как связаны сами показатели, так же связаны и их индексы.

Так как показатели производительности труда и трудоёмкости единицы продукции являются величинами обратными . их индексы также обратные:iq=1/it=t0/t1;it=q0/q1.

31.Правило построения сводных индексов объемных показателей в агрегатной форме.

При построении сводных индексов используются специальные приемы,составляющие специфику индексного метода, а именно:

Несоизмеримым объемным показателем являетсяQ-физический объем, поэтому соизмерителем для него является завязанный с ним качественный показательp,z,t, который фиксируется в числителе и знаменателе на базисном уровне:IQ=сумм(Q1*Z0)/сумм(Q0*Z0)илиIQ=сумм(Q1*p0)/сумм(Q0*p0)илиIQ=сумм(Q1*t0)/сумм(Q0*t0).  Приведенные выше индексы построены в агрегатной форме.

32.Построение сводных индексов качественных показателей. Сводные индексы цены единицы продукции и себестоимости

При построении сводных индексов используются специальные приемы,составляющие специфику индексного метода, а именно:

Ір=Сумм(p1Q1 )/Сумм(Р0Q1)-сводный

индекс цены единицы продукции. Іz=Сумм(z1Q1 )/Сумм(z0Q1)-своднй

индекс себестоимости.

33Преобразование агрегатных индексов в средниеиндексы:средний арифметический и средний гармонический.

Средние индексы получают путём преобразования агрегатных индексов. Для преобразования агрегатного индекса в средний необходимо либо в числителе, либо в знаменателе заменить индексируемый показатель его выражением через соответствие его индив. индекс. Если замену производят в числителе плученный индекс называется сред. арифмет. если в знаменателе-  сред. гармоническим. Цель преобразования состоит в том, чтобы получить все показатели на уровне одного периода.

34Разложение абсолютного прироста сложного экономического показате.ля по факторам разносным методом.

В общем вцце принцип разложения абсолютного прироста сложного экономического показателя по факторам разносным методом заключается в следующем: а) прирост результативного показателя за счёт объемного фактора равен приросту этого объемного фактора, умноженному на связанный с ним качественный фактор базисного периода Дельта0С1>(Т1 -Т0)я0

б) прирост результативного показателя за счёт качественного фактора равен приросту этого качественного фактора, умноженному на связанный с ним объемный фактор отчётного периода. Дельтад^)=(я1-я0)Т0 Дельтаг0(0)=01 Ъ\ -сюго - все остальное по аналогии.

  1. Разложение абсолютного прироста сложного экономического показателя

В общем виде формулы разложения абсолютного прироста сложного экономического показателя по факторам индексным методом записывается в след. виде:

а)прирострезультативного показателя за счёт объемного фактора равен произведению результативного показателя базисного периода на разность между индексом объемного фактора и единицы,то-есть результативный показательза счёт объемного фактора изменяется так же как и объемный фактор. ДетьтаQ(T)=Q0*(iT-1)

б)прирост результативного показателя за счёт качественного фактора равен произведению результивного показателя базисного периода на разность между индексом результативного показателя и индексом первого объемного, то-есть вся остальная часть прироста объясняется влиянием качественного фактора. ДсльтаQ(q)=Q0*(іQ-іТ)

35.Индексный метод в некоторых случаях используется и для изучения соизмеримых между собой величин. При этом он позволяет выявлять факторы, влияющие на динамику среднего уровня качественного показателя для продукции одного итого же назначения, отличающейся только затратами на единицу физического объема (себестоимость). Для такой продукции в случае объединения ее физических объемов можно вводил, средние уровни соответствующих качественных признаков (например, средняя себестоимость цемента разных марок, выпускаемого предприятием) Средний уровень качественного показателя в отчетном периоде может отличаться от среднего уровня в базисном периоде в связи с двумя факторами: динамикой качественного показателя на отдельные элементы затрат (например, с изменением себестоимости тонны цемента каждой марки) и изменением соотношения (структуры) физических объемов (например, в связи с ростом доли дорогого цемента в общем качестве выпускаемой продукции). Если анализируется однородная (соизмеримая) продукция одного и того же назначения, то для характеристики изменения среднего уровня качественного показателя рассчитываются следующие индексы: индекс среднего уровня качественного показателя переменного состава; индекс среднего уровня качественного показателя постоянной! (фиксированного) состава; индекс структурного сдвига Индексы переменного состава характеризует общее изменение среднего уровня качественного показателя (себестоимости) вследствие изменения качественного и количественного (структурного) факторов:   IZ пер. сост.=Z1ср./Z0ср.=(Сумм(Z1Q1)/сумм(Q1))/(сумм(Z0Q0)/сумм(Q0)). Индекс постоянного состава характеризует динамику среднего уровня качественного показателя в связи с изменением качественного показателя при неизменности физических объемов При этом количественный (неиндсксируемый) признак фиксируется на отчетном уровне: IZ пос т.сост=Z1ср./Z0ср,штрих=.(Сумм(Z1Q1)/сумм(Q1))/(сумм(Z0Q1)/сумм(Q1)). Индекс структурного сдвига характеризует влияние изменения структуры. Этот индекс предполагает учет качественного показателя(неиндсксируемого в нем) на базисном уровне: IZ стр. сдв.-Z1ср.штрих./Z0ср.=(Сумм(Z0Q1)/сумм(Q1))/(сумм(Z0Q0)/сумм(Q0)). Между этими индексами существует взаимосвязь: I пер. сосг-1 пост. Сост * 1 стр. сдв

36.

На разл. участках, на разл. П. может произ-ся однолин-ая продукция. В этом случае можно опред-ть по группе этих П-й себ-сть ед-ы прод-ии, ср. цену, ср. труд. ст-сть. Пример: ср. себест-ть ед-ы прод-ии с помощью символики индивидуального мет-а можно записать:

Z‾=Общ. Себ-ть по всем П-ям./Общ. V прод-ии на П-ях=ΣZQ/ΣQ=ΣZ(Q/ΣQ)

Q/ΣQ=d=> Z‾=ΣZd, где Z-себ-ть ед-ы прод-иии на отд-ых П-ях, d-доля отд-ых П-ий в общ. выпуске прод-ии.

Стат. Задача опред. как в отч. периоде изм-ась ср.себ-ть ед-ы прод-ии в целом, а также за счет каждого из назв-ых ф-ов.

IфсZ‾=Z‾1/Z‾’=(ΣZ1Q1/ΣQ1)/(ΣZ0Q0/ΣQ0)

IссZ‾=Z‾’+Z‾0=(ΣZ0Q1/Q1)/(ΣZ0Q0/ΣQ0)

IccZ‾=(ΣZ1Q1/ΣQ1)/(ΣZ0Q0/Q0)

Пок-ет как в отч. периоде по сравн. С баз. изм-сь ср. себ-сть ед-цы прод-ии только за счет изм-ия себест-ти ед-ы на отд. П-ях и за счет изм-ия стуктуры выпуска продукции.

Created byФЭУП 27 2010
Возможно эти работы будут Вам интересны.

1. Статистика Статистика как наука В настоящее время термин Статистика .

2. Енергетичні процеси при резонансі струмів

3. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

4. лексика охоплює всю сукупність слів і їх значень що функціонують у мові.

5. Тема трактується як сукупність наявних у державі політичних партій.

6. Політичний режим (у загальному плані) - це сукупність методів і законів здійснення політичної влади